d
h
m
s

Reklamačný poriadok

pre predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.prodoshop.sk

  

Reklamačný list 

 1. V prípade reklamácie tovaru nám zašlite vyčistený reklamovaný tovar vrátane vyplneného Reklamačného listu s popisom závady, aby sme Vašu reklamáciu vedeli vybaviť čo najrýchlejšie. 
 2. Reklamovaný tovar neposielajte ako doporučený list, aby sme sa vyhli problémom pri doručení zásielky. Reklamovaný tovar nám pošlite kuriérom. 
 3. Stiahnite si reklamačný list: Reklamačný list Prodoshop.sk

Reklamačné podmienky

 1. Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v Objednávke a v záručnom liste, v prípade ak na kupovaný Tovar poskytuje Predávajúci, alebo výrobca záruku podľa prísnejších zásad ako stanovuje právny predpis. Ak nie je v Objednávke a v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých Tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.
 2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady Tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím Tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo bežným alebo nadmerným opotrebovaním, živelnými pohromami alebo pôsobením iných javov.
 3. Pri zistení vady na Tovare je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od zistenia vady, uplatniť reklamáciu u Predávajúceho. Reklamáciu môže uplatniť osobne, alebo elektronickou poštou. Ak bol Tovar dodaný v rozpore so Zmluvou, Predávajúci dodá Kupujúcemu chýbajúce množstvo Tovaru, prípadne dodá Kupujúcemu náhradný Tovar v akosti a vyhotovení zodpovedajúcom objednanému Tovaru.
 4. Spolu s reklamáciou doručí Kupujúci Predávajúcemu podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje.
 5. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prípadné odborné posúdenie vady servisným technikom autorizovaného servisu (podľa povahy Tovaru). Predávajúci respektíve servisný technik autorizovaného servisu na základe obhliadky Tovaru vystaví vyjadrenie o vade, na ktorom je popísaná vada Tovaru (či už opraviteľná alebo nie). Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 6. Nároky z vád Tovaru:
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie opravou.
  2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady opravou požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
  3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od Kúpnej zmluvy).
  4. Ak sa na Tovare opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má Kupujúci počas záručnej doby tiež právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád  sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní Tovaru.
  5. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.
  6. Ak Predávajúci respektíve autorizovaný servis reklamovaný Tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, Tovar sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie bodu 6.3 týchto VOP.
 7. Pri reklamácii Tovaru musia byť predložené Predávajúcemu: záručný list na Tovar (ak bol s Tovarom dodaný), doklad o kúpe Tovaru (faktúra, pokladničný doklad) a samotný Tovar (ak to jeho povaha pripúšťa). Kupujúci sa zaväzuje reklamovaný Tovar odovzdať v originálnom obale a kompletný, t.j. vrátane jeho príslušenstva.
 8. Oprava reklamovaného Tovaru v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne.
 9. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú ak sa neuplatnia v záručnej dobe.
 
Kompletné všeobecné obchodné podmienky si môžete prečítať TU

 

 

                                       V Bratislave, dňa 1. augusta 2014

Produkt bol úspešne pridaný do košíka