d
h
m
s

V súlade s §7 Zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Vám poskytujeme vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.

  1. V zmysle ustanovenia § 7 ods.1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri elektronickom obchodovaní má Kupujúci právo od uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.
  2. Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
  3. Kupujúci je oprávnený použiť na odstúpenie od Kúpnej zmluvy formulár uvedený na Internetovej stránke, ktorý vyplnený zašle Predávajúcemu. Predávajúci je povinný ihneď po obdržaní odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytnúť Kupujúcemu  potvrdenie o prijatí oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
  4. Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom.
  5. Kupujúci je povinný Tovar vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy odoslaním Tovaru na adresu Predávajúceho, ktorá je uvedená v Objednávke, alebo ho odovzdať priamo Predávajúcemu. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu. Tovar odoslaný na dobierku sa považuje za nesplnenie povinnosti vrátiť Tovar Predávajúcemu, a teda nebude Predávajúcim prevzatý. Takýto Tovar bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť.
  6. Ak Kupujúci využije právo na vrátenie Tovaru, musí byť Tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.
  7. Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od Kupujúceho prijal na základe Kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa písomného doručenia odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri jeho platbe, alebo prevodom na bankový účet Kupujúceho.
  8. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, pričom pod dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
  9. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
  10. Pokiaľ by bol vrátený Tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vzniká Predávajúcemu právo na náhradu škody.
 

 

Produkt bol úspešne pridaný do košíka